ТИБИ Депозит

ТИБИ Депозитот е наменет за сите кои сакаат да штедат за посигурна иднина на своите деца, наменето за најмалите па се до 18 години.

Карактеристики

  • Валута: МКД, ЕУР, ЦХФ
  • Рок на орочување: по видување, 3, 6, 12, 24, 36, 48 и 60 месеци
  • Минимален влог: 2.500 МКД / 50 ЕУР
  • Исплата на камата: месечно или рочно (за ависта депозит – на крајот на годината)
  • Каматни стапкиноминални, променливи за депозитите во МКД и фиксни за девизни депозити со рочност до 36 месеци и варијабилни за девизни депозити над 36 месеци 
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош на законскиот застапник и извод од матична книга на родените на штедачот (малолетното лице)

Каматни стапки

МКДЕУРЦХФ
По видување 0,01% 0,01% 0,01%
3 месеци 0,10% 0,02% 0,01%
6 месеци 0,50% 0,05% 0,01%
12 месеци 1,30% 0,20% 0,01%
24 месеци 2,40% 0.60%
36 месеци 2,80% 0,90%
48 месеци 3,00% 1,10% + 6М Еурибор
60 месеци 3,20% 1,30% + 6М Еурибор

*Каматните стапки се со важност од 10.07.2017 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи за депозитите во МКД согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје. Кај депозитите во девизи со рочност до 36 месеци каматните стапки се фиксни, додека кај долгорочните депозити (на 48 и 60 месеци) каматните стапки се варијабилни и се врзуваат за референтни каматни стапки, односно претставуваат збир од Фиксна каматна стапка + 6 месечен ЕУРИБОР. Доколку 6 месечниот ЕУРИБОР има вредност под нула  (во моментов е -0,372), ќе се смета дека изнесува нула.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица