НЛБ Хипотекарен кредит

Искористете ги промотивните поволности до 31-ви декември!

 

 

Аплицирајте за Хипотекарен кредит до 31.12.2017 и искористете ја промотивната поволност со 50% пониски трошоци за одобрување и без трошоци за проценка!

Максимален износ

До 50.000 ЕУР / 3.000.000 МКД

Рок на отплата

До 240 месеци

Греј период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

Каматна стапка за кредити во ЕУР клаузула:

5,9% + шестмесечен Еурибор,

варијабилна годишна каматна стапка, но не помалку од 5,9%

за приматели на плата во НЛБ Банка (СВТ* до 6,25%) 

  

7% + шестмесечен Еурибор,

варијабилна годишна каматана стапка, но не помалку од 7%

за кредити за неприматели на плата во НЛБ Банка (СВТ* 7,46%)

 

 

Каматна стапка за кредити во МКД: 

5,94% (варијабилна за целиот период: Национална референтна стапка + 3,8%)*

За приматели на плата во НЛБ Банка 

  

7% годишна каматна стапка

7,04% (варијабилна за целиот период: Национална референтна стапка + 4,9%)*

За неприматели на плата во НЛБ Банка

Услов

До 67 год.старост (до рок на отплата)
Редовно вработување и услов 1 рата <= 1/3 месечен приход

Без жиранти
Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба)

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
Меница од барателот (и ко-кредитобарателот/те)

*6,25% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 5,9%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  1,25%, трошок за апликација од 700 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
*7,46% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 7%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  1,5%, трошок за апликација од 900 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
*6,33% СВТ за износ на кредит од 3.000.0000 МКД, каматна стапка 5,94%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  1,25%, трошок за апликација од 700 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
*7,54% СВТ за износ на кредит од 3.000.0000 МКД, каматна стапка 7,04%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  1,5%, трошок за апликација од 900 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 1,25% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД  - 50% ПОНИСКИ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ ДО 31.12.2017
 • 1,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД - 50% ПОНИСКИ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ ДО 31.12.2017

Трошок за апликација:

 • 700 МКД (за приматели на плата)
 • 900 МКД (за неприматели на плата)

Трошок за полиса од незгоди:

 • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошок за проценка:

 • 2.000 МКД трошоци за проценка– се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА ДО 31.12.2017 ГОДИНА


Трошок за предвремена отплата:

При целосна отплата: Без трошоци

При делумна отплата:

 • за уплата поголема од 5%: без трошоци
 • за уплата помала од 5%: 4.000 МКД 

Останати трошоци:

 • меница од 500 МКД
 • трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно измирување на обврските на кредитот
 • нотарски трошоци за Договорот за залог согласно Нотарска тарифа
 • трошоци во врска со упис на залогот согласно Тарифите на соодветната јавна книга (судот или катастарот)

Аплицирајте за Ризико хипотекарен кредит до 31.12.2017 и искористете ја промотивната поволност со без трошоци за одобрување и без трошоци за проценка!

Максимален износ

До 50.000 ЕУР / 3.000.000 МКД 

Рок на отплата

До 240 месеци

Греј период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

Кредит во МКД:

5,74% (варијабилна за целиот период: Национална референтна стапка + 3,6%)*

Кредит во ЕУР:

5,7% + шестмесечен Еурибор,

варијабилна годишна каматна стапка,

но не помалку од 5,7%*

за приматели на плата во НЛБ Банка 

Услов

До 67 год.старост (до рок на отплата)
Редовно вработување и услов 1 рата <= 1/3 месечен приход

Без жиранти
Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба)

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
Меница од барателот (и ко-кредитобарателот/те)

*6,06% СВТ за износ на кредит од 3.000.0000 МКД, каматна стапка 5,74%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок 1,25% и трошок за апликација од 700 МКД

*6,04% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 5,7%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок 1,25% и трошок за апликација од 700 МКД

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 1,25% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД - БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ ДО 31.12.2017!
 • 1,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД - БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ ДО 31.12.2017!

Трошок за апликација:

 • 700 МКД 


Трошок за проценка:

 • 2.000,00 МКД трошоци за проценка– се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА ДО 31.12.2017


Трошок за предвремена отплата:

При целосна отплата: Без трошоци

При делумна отплата:

 • за уплата поголема од 5%: без трошоци
 • за уплата помала од 5%: 4.000 МКД 

Останати трошоци:

 • меница од 500 МКД
 • трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно измирување на обврските на кредитот
 • нотарски трошоци за Договорот за залог согласно Нотарска тарифа
 • трошоци во врска со упис на залогот согласно Тарифите на соодветната јавна книга (судот или катастарот)